เทศบาลตำบลยะรัง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลยะรัง หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ชื่อผู้ขอรับบริการ(บุคคล หรือหน่วยงาน) :
ที่อยู่ : โทรศัพท์ :
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ) :
 
เรื่องที่ขอรับบริการ
 
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
การใช้ Internet ตำบล
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส
การขออบุญาตปลูกสร้างอาคาร
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การออกแบบอาคาร
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร
การชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การชำระภาษีป้าย
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
อื่น ๆ
 
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ ทต.
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. ความสะดวกรวดเร็วทันเวลา
2. ความเป็นระบบขั้นตอนในการบริการ
3. ความชัดเจนไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการบริการ
   
 
ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1.ความหลากหลายของช่องทางให้บริการ
2.ความเพียงพอของช่องทางให้บริการ
3.ความทั่วถึงในการให้บริการ
   
 
ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานของเจ้าหน้าที่
2. การพูดจาและอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่
3. ความเต็มใจในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
4 .ความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการบริการ
5.ความเท่าเทียมในการให้บริการ
   
 
ด้านที่ 4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1 ความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกในภาพรวม
(ที่จอดรถ/ห้องสุขา/จุดบริการน้ำดื่ม/กายภาพอื่น )
2.ความเพียงพอของที่นั่งระหว่างรอรับบริการ
3. ความทันสมัยและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ที่ให้บริการ
4. ความชัดเจนของแผนผังหรือป้ายบอกจุดให้บริการ
   
ท่านคิดว่า ทต. ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
 
ด้านสถานที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
 
ด้านบริการการรับชำระภาษี
 
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
อื่น ๆ (ระบุ)
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ (โปรดระบุ) :
 
 
รหัสส่งข้อมูล